14. Преглед на тестове и решения. Разни

14. Преглед на тестове и решения. Разни

14. Преглед на тестове и решения. Разни

9 декември 2013

Днес

Тестовете

Обяснения на сгрешени въпроси.

Разни

Ще разгледаме няколко различни дреболии в различни части на Ruby, донякъде свързани и с грешките от тестовете.

Object#eql?

1 == 1.0   # true
1.eql?(1.0) # false

$! и $@

retry в ensure

retry изпълнява begin блока отначало.

retries_left = 3

begin
 connect_to_facebook
rescue ConnectionError
 retries_left -= 1
 retry if retries_left > 0
end

next, break, redo, retry

Има много хубава семантика за тях.

излизане от...рестартиране на...
...блокаnextredo
...методаbreakretry

За нещастие, retry не работи извън rescue от Ruby 1.9 насам.

Клас променливи

class Person
 @@count = 0

 def initialize
  @@count += 1
 end

 def self.how_many
  @@count
 end
end

Person.new
Person.new
Person.how_many # 2

Клас променливи

семантиката

Клас променливи

class B
 @@foo = 1
 def self.foo() @@foo end
 def self.hmm() @@bar end
end

class D < B
 @@bar = 2
 def self.bar() @@bar end
 def self.change() @@foo = 3; @@bar = 4; end
end

[B.foo, D.foo, D.bar] # [1, 1, 2]
B.hmm         # error: NameError
D.change
[B.foo, D.foo, D.bar] # [3, 3, 4]
B.hmm         # error: NameError
D.hmm         # error: NameError

Class#new и Object#initialize

Всъщност, #initialize е просто instance метод.

Class#new е имплементиран горе-долу така:

class Class
 def new
  object = self.allocate
  object.send :initialize
  object
 end
end

Object#dup, Object#clone, #initialize_copy

Оцапани обекти в Ruby

Документация в Ruby

RDoc

YARD

Други - Rails API документацията

Други - API Dock

RDoc

Подробно относно RDoc

Единадесето предизвикателство

Какво се искаше

Бяхме дали този код само илюстративно:

class Student
 attr_accessor :name, :points, :rank

 def initialize(name, points, rank)
  @name  = name
  @points = points
  @rank  = rank
 end
end

ivan  = Student.new 'Иван', 10, :second
mariya = Student.new 'Мария', 12, :first
neycho = Student.new 'Нейчо', 9, :third

students = [ivan, mariya, neycho]

Нашето решение 1

Array

students.map(&[:name, :rank]) # => [['Иван', :second], ['Мария', :first], ['Нейчо', :third]]
class Array
 def to_proc
  proc do |object|
   map { |method| object.send(method) }
  end
 end
end

Нашето решение 2

Hash

students.each &{points: 0, rank: :last}
students.map(&:rank)  # => [:last, :last, :last]
class Hash
 def to_proc
  proc do |object|
   each do |property, value|
    object.send "#{property}=", value
   end
  end
 end
end

Стил

class Array
 def to_proc
  Proc.new { |obj,*args| self.map {|method| obj.send(method,*args)} }
 end
end

class Hash
 def to_proc
  Proc.new { |obj| self.map {|method,value| obj.send((method.to_s+"=").to_sym,value)} }
 end
end

Излишно метапрограмиране

Из Array#to_proc:

-> object { map(&object.method(:send)) }
# vs.
-> object { map { |method| object.send(method) } }

Или това:

Proc.new { |object| map { |item| item.to_sym.to_proc.call(object) } }
# vs.
proc object { map { |method| object.send(method) } }

Излишни неща

*send методите работят както със символи, така и с низове; тук to_sym е излишно:

Proc.new { |object| map { |key, value| object.public_send("#{key.to_sym}=".to_sym, value) } }

Най-простото работещо решение

Тук може да се ползва просто Enumerable#map:

class Array
 def to_proc
  -> (object) do
   each_with_object([]) do |property_name, result|
    result << object.send(property_name.to_sym)
   end
  end
 end
end

Или това:

setter = property_name.to_s.concat('=')
# vs.
setter = "#{property_name}="

map vs. each

Не използвайте map, когато искате да кажете each:

class Hash
 def to_proc
  -> object { map { |property, value| object.send("#{property}=", value) } }
 end
end

Излишен chaining

class Hash
 def to_proc
  Proc.new { |element| map { |key, value| element.send key.to_s.concat("=").to_sym, value } }
 end
end

Стил

class Hash
 def to_proc
  Proc.new do |obj|
   self.map() { |element| obj.send(element.first.to_s + '=', element.last) }
  end
 end
end

Стил

class Hash
 def to_proc
  proc do |obj1|
   self.each do |key, value|
    obj1.send((key.to_s + "=").to_sym, value)
   end
  end
 end
end

Спазвайте публичния интерфейс

class Hash
 def to_proc
  proc do |object|
   each do |field, value|
    object.instance_variable_set("@#{field}".to_sym, value)
   end
  end
 end
end

Стил

class Hash
 def to_proc
  Proc.new do |obj, *args|
   map { |method_name, arg| obj.send (method_name.to_s + '=').to_sym, arg }
  end
 end
end

Стил и конвенции

Изводи

Въпроси