05. Класове и обекти. Enumerable

05. Класове и обекти. Enumerable

05. Класове и обекти. Enumerable

23 октомври 2013

Днес

Ruby и ООП

Класове

прост пример

Дефинират се с class. Методите, дефинирани в тялото на класа, стават методи на инстанциите му. Инстанцират се с ИмеНаКласа.new.

class Bacon
 def chunky?
  'yes, of course!'
 end
end

bacon = Bacon.new
bacon.chunky?   # "yes, of course!"

Класове

полета

Полетата (още: instance variables) имат представка @.

class Vector
 def initialize(x, y)
  @x = x
  @y = y
 end

 def length
  (@x * @x + @y * @y) ** 0.5
 end
end

vector = Vector.new 2.0, 3.0
vector.length()   # 3.605551275463989
vector.length    # 3.605551275463989

Класове

полета (2)

По подразбиране имат стойност nil.

class Person
 def soul
  @nothingness
 end
end

person = Person.new
person.soul   # nil

Класове

викане на методи

В метод може да извикате друг със self.име_на_метод или просто име_на_метод:

class Person
 def initialize(name) @name = name        end
 def say_hi()     puts "My name is #{@name}!" end
 def sound_smart()  puts "1101000 1101001"   end

 def talk
  self.say_hi
  sound_smart
 end
end

mel = Person.new 'Mel'
mel.talk

Такова подравняване на методи е гадно, но пък се събира в слайд.

Класове

self

В методите на класа, self е референция към обекта, на който е извикан методът. Като this в Java или C++.

class Person
 def me
  self
 end
end

person = Person.new
person      # #<Person:0x41bf9514>
person.me    # #<Person:0x41bf9514>
person.me.me   # #<Person:0x41bf9514>

Атрибути

Полетата не са публично достъпни. Може да ги достигнете само чрез метод.

class Person
 def initialize(age)
  @age = age
 end

 def age
  @age
 end

 def set_age(age)
  @age = age
 end
end

person = Person.new(33)
person.age     # 33
person.set_age 20
person.age     # 20

Атрибути

setter-и

Разбира се, set_age е гадно име на метод. Може и по-добре:

class Person
 def age
  @age
 end

 def age=(value)
  @age = value
 end
end

person = Person.new
person.age = 33 # Същото като person.age=(33)

person.age    # 33

Атрибути

attr_accessor

Последното е досадно за писане. Затова:

class Person
 attr_accessor :age
end

person = Person.new
person.age = 33

person.age # 33

Атрибути

другите макроси

Ако ви трябва само getter или setter, може така:

class Person
 attr_reader :name
 attr_writer :grade
 attr_accessor :age, :height
end

Атрибути

какво е attr_accessor?

attr_accessor е метод, който генерира два метода — #foo и #foo=. Достъпен е в дефинициите на класове. Неформален термин за такива методи е "class macro".

Има ги в изобилие.

Атрибути

Meyer's Uniform Access Principle

Обърнете внимание, че следните два реда правят едно и също:

person.age()
person.age

Няма разлика между достъпване на атрибут и извикване на метод, който го изчислява. Това се нарича Uniform Access Principle и като цяло е хубаво нещо.

Конвенции

напомняне

В Ruby важат следните конвенции.

"Отваряне" на класове

Във всеки момент може да "отворите" клас и да му добавите методи. Това вече дори сте го правили.

class Person
 def name
  'River'
 end
end

class Person
 def say_hi
  "Hi, I am #{name}."
 end
end

Person.new.say_hi # "Hi, I am River."
Person.new.name  # "River"

Повторно дефиниране на метод

Ако дефинирате един метод два пъти, втората дефиниция измества първата.

class Someone
 def name
  'Tom Baker'
 end

 def name
  'Colin Baker'
 end
end

Someone.new.name # => 'Colin Baker'

Тялото на класа

където става странно

Тялото на класа е напълно изпълним код:

class Something
 a = 1
 b = 2
 a + b # 3
end

Тялото на класа (2)

Понякога дори е полезно:

class Object
 if RUBY_VERSION <= '1.8.6'
  def tap
   yield self
   self
  end
 end
end

Синоними на методи в Ruby

като говорим за код в тялото на методи...

Синтаксис за синоними на методи

Семантика на синоними на методи

Пример с alias

Въпреки името си, alias прави копие на метод.

class Array
 alias old_inject inject

 def inject(*args, &block)
  puts "I see you are using #inject. Let me help!"
  old_inject(*args, &block) * 0.01
 end
end

[1, 2, 3, 4, 5, 6].inject { |a, b| a + b } # 0.21

Синоними на методи

Пример за реална употреба:

def to_s
 to_html
end

По-добре да се запише така:

alias_method :to_s, :to_html

Или така:

alias to_s to_html

Разлики между alias и alias_method

Разлики между alias и alias_method

създаване на синоними по време на изпълнение

class Array
 [:size, :count, :length].each do |method_name|
  alias_method "old_#{method_name}", :size
 end

 def size
  0
 end
end

[1, 2, 3].size   # 0
[1, 2, 3].old_size # 3

Забележки относно синоними на методи

Въпроси до тук?

Сега е моментът да ги зададете :-)

Object#methods

Ако извикате #methods на нещо, ще получите масив от символи с имената на методите му.

Помните ли Array#-?

class Person
 def foo() end
 def bar() end
end

Person.new.methods - Object.new.methods # [:foo, :bar]

Предефиниране на оператори

Много интуитивно.

class Vector
 attr_accessor :x, :y

 def initialize(x, y)
  @x, @y = x, y
 end

 def +(other)
  Vector.new(x + other.x, y + other.y)
 end

 def inspect
  "Vector.new(#@x, #@y)"
 end
end

Vector.new(1, 5) + Vector.new(3, 10) # Vector.new(4, 15)

Предефинируеми оператори

Ето и всички оператори, които можете да предефинирате:

Забележки относно предефиниране на оператори

private

class Person
 def say_hi
  "Hello! I am #{name}"
 end

 private

 def name
  'the Doctor'
 end
end

person = Person.new
person.say_hi   # "Hello! I am the Doctor"
person.name    # error: NoMethodError

private (2)

Ако един метод е private, не може да го викате с явен получател. Дори със self.

class Person
 def say_hi
  "Hello! I am #{self.name}"
 end

 private

 def name
  'the Doctor'
 end
end

person = Person.new
person.say_hi   # error: NoMethodError

protected

Object#tap

Object#tap извиква блока със себе си и връща обекта, на който е извикан.

array = [].tap do |items|
 items       # []
 items.equal? array # false

 items << 'foo'
 'other thing'
end

array        # ["foo"]

Object#tap

за debug-ване

Имате следния код

(1..10).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }

Искате да видите какво остава след select-а:

(1..10).select { |x| x.odd? }.tap { |x| p x }.map { |x| x ** 2 }

Object#tap

друг пример

class Array
 def occurences_count
  Hash.new(0).tap do |result|
   each { |item| result[item] += 1 }
  end
 end
end

[nil, 1, 2, 1, :a, 'X', 1, nil].occurences_count # {nil=>2, 1=>3, 2=>1, :a=>1, "X"=>1}

Symbol#to_proc

Следните два реда са (почти) еквивалентни:

name = ->(object) { object.name }
name = :name.to_proc

Когато подавате блок на метод с &block, Ruby извиква #to_proc, ако block не е ламбда или proc.

Съответно, следните два реда са еквивалентни

%w(foo plugh larodi).map { |s| s.length } # [3, 5, 6]
%w(foo plugh larodi).map(&:length)    # [3, 5, 6]

Symbol#to_proc

с повече от един аргумент

Всъщност, малко по-сложно е:

block = ->(obj, *args) { obj.method_name *args }
block = :method_name.to_proc

Това значи, че може да направите така:

[{a: 1}, {b: 2}, {c: 3}].reduce { |a, b| a.merge b } # {:a=>1, :b=>2, :c=>3}
[{a: 1}, {b: 2}, {c: 3}].reduce(&:merge)       # {:a=>1, :b=>2, :c=>3}

Или дори:

[1, 2, 3, 4].reduce { |sum, b| sum + b } # 10
[1, 2, 3, 4].reduce(&:+)       # 10

Symbol#to_proc

Употреба

['Foo', :bar, 3].map(&:to_s).map(&:upcase)

Symbol#to_proc

Примерна имплементация

class Symbol
 def to_proc
  # ...?
 end
end

Object#send

3.send :+, 4 # 7

Symbol#to_proc

Примерна имплементация

class Symbol
 def to_proc
  ->(object, *args) { object.public_send self, *args }
 end
end

pry

$ gem install pry

Модули

Модулите в Ruby имат няколко предназначения:

Днес ще разгледаме последното.

Модули

като колекция от методи

Модулите в Ruby просто съдържат методи. Дефинират се подобно на класове:

module UselessStuff
 def almost_pi
  3.1415
 end

 def almost_e
  2.71
 end
end

Модули

миксиране

Модулите могат да се "миксират" с клас. Тогава той получава всички методи на модула като инстанционни методи.

module UselessStuff
 def almost_pi
  3.1415
 end
end

class Something
 include UselessStuff
end

Something.new.almost_pi # 3.1415

Модули

self

В метод на модула, self е инстанцията от класа, в който модулът е бил миксиран и на която е извикан даденият метод.

module Introducable
 def introduction
  "Hello, I am #{name}"
 end
end

class Person
 include Introducable
 def name() 'The Doctor' end
end

doctor = Person.new
doctor.introduction # "Hello, I am The Doctor"

Модули

приоритет на методите

Методите на класа имат приоритет пред методите на модула.

module Includeable
 def name() 'Module' end
end

class Something
 def name() 'Class' end
 include Includeable
end

Something.new.name # "Class"

Модули

приоритет на методите (2)

Ако два модула дефинират един и същи метод, ползва се методът от последно миксирания модул:

module Chunky
 def name() 'chunky' end
end

module Bacon
 def name() 'bacon' end
end

class Something
 include Chunky
 include Bacon
end

Something.new.name # "bacon"

Модули

приоритет на методите (3)

Просто за информация: методите на mixin-ите имат приоритет пред тези на родителя.

Всичко това е свързано с нещо, наречено ancestor chain, за което ще си говорим следващия път.

Enumerable

#collect, #find_all и #inject

Помните ли тези методи и техните синоними?

[1, 2, 3, 4, 5].select(&:odd?)   # [1, 3, 5]
%w(foo plugh barney).map(&:length) # [3, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5].reduce(&:*)    # 120

Те са имплементирани в Enumerable, а не в Array.

Всяка колекция в Ruby ги има.

Други методи на Enumerable

all?    any?     chunk    collect     collect_concat
count    cycle     detect   drop       drop_while
each_cons  each_entry  each_slice each_with_index each_with_object
entries   find     find_all  find_index    first
flat_map  grep     group_by  include?     inject
lazy    map      max     max_by      member?
min     min_by    minmax   minmax_by    none?
one?    partition   reduce   reject      reverse_each
select   slice_before sort    sort_by     take
take_while to_a     zip 

После ще видите как генерирах тази таблица.

Hash < Enumerable

Хешовете също са Enumerable:

hash = {2 => 3, 4 => 5}

hash.to_a                 # [[2, 3], [4, 5]]
hash.map { |p| p[0] + p[1] }       # [5, 9]
hash.map { |k, v| k + v }         # [5, 9]
hash.reduce(0) { |s, p| s + p[0] * p[1] } # 26

Hash < Enumerable

бележка под линия

Някои от Enumerable методите в Hash са предефинирани.

hash = {2 => 3, 4 => 5, 6 => 7, 8 => 9}

hash.select { |k, v| v > 6 }   # {6=>7, 8=>9}
hash.to_a.select { |k, v| v > 6 } # [[6, 7], [8, 9]]

Enumerable#select връща списък, но Hash#select връща хеш.

Други неща за обхождане

#all? и #any?

#all?/#any? връщат истина, ако всички/един елемент(и) от колекцията отговарят на някакво условие.

[1, 2, 3, 4].all? { |x| x.even? } # false
[1, 2, 3, 4].any? { |x| x.even? } # true

[2, 4, 6, 8].all? { |x| x.even? } # true
[2, 4, 6, 8].any? { |x| x.odd? } # false

# И разбира се:
[1, 2, 3, 4].any?(&:even?)    # true

#all? и #any? без блок

#all? и #any? могат да работят и без блок:

[1, 2, 3, nil].all?   # false
[1, 2, 3, :nil].all?  # true
[1, 2, 3, false].any?  # true

#one? и #none?

Аналогични на #all? и #any?. Също могат да работят без блок.

%w(foo bar larodi).one? { |word| word.length == 6 } # true
%w(foo bar larodi).one? { |word| word.length == 3 } # false

[1, 5, 3].none? { |number| number.even? }  # true
[1, 2, 3].none? { |number| number.even? }  # false

[1, 2, 3].one?   # false
[1, nil, nil].one? # true

#each_with_index

#each_with_index yield-ва всеки елемент с индекса му в масива:

%w[foo bar baz].each_with_index do |word, index|
 puts "#{index}. #{word}"
end

Горното извежда:

0. foo
1. bar
2. baz 

#group_by

Името казва всичко, което ви е нужно да знаете.

words = %w(foo bar plugh larodi)
groups = words.group_by { |word| word.length }

groups # {3=>["foo", "bar"], 5=>["plugh"], 6=>["larodi"]}

#each_slice

#each_slice(n) yield-ва елементите на части по n:

%w(a b c d e f g h).each_slice(3) do |slice|
 p slice
end

Извежда

["a", "b", "c"]
["d", "e", "f"]
["g", "h"] 

#each_cons

#each_cons(n) yield "подмасиви" с n елемента:

[1, 2, 3, 4, 5].each_cons(3) do |cons|
 p cons
end

Извежда

[1, 2, 3]
[2, 3, 4]
[3, 4, 5] 

#include? и #member?

Вече знаете какво прави:

[1, 2, 3, 4].include? 3  # true
[1, 2, 3, 4].member? 5  # false

Двете са синоними.

#zip

[1, 2, 3].zip([4, 5, 6])  # [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]
[1, 2].zip([3, 4], [5, 6]) # [[1, 3, 5], [2, 4, 6]]

#take, #drop, #take_while и #drop_while

[1, 2, 3, 4, 5].take(2) # [1, 2]
[1, 2, 3, 4, 5].drop(2) # [3, 4, 5]

[1, 3, 5, 6, 7, 9].take_while(&:odd?) # [1, 3, 5]
[1, 3, 5, 6, 7, 9].drop_while(&:odd?) # [6, 7, 9]

Как генерирах таблицата с методите?

all?    any?     chunk    collect     collect_concat
count    cycle     detect   drop       drop_while
each_cons  each_entry  each_slice each_with_index each_with_object
entries   find     find_all  find_index    first
flat_map  grep     group_by  include?     inject
lazy    map      max     max_by      member?
min     min_by    minmax   minmax_by    none?
one?    partition   reduce   reject      reverse_each
select   slice_before sort    sort_by     take
take_while to_a     zip 

Как генерирах таблицата с методите?

кодът

Enumerable.instance_methods.
 sort.
 map { |name| name.to_s.ljust(16) }.
 each_slice(5) { |row| puts row.join '' }

Disclaimer: Леко редактирах whitespace-а, за да се събере в слайд.

include Enumerable

или как да го ползваме за наши класове

include Enumerable

пример

class FibonacciNumbers
 include Enumerable

 def initialize(limit)
  @limit = limit
 end

 def each
  current, previous = 1, 0

  while current < @limit
   yield current
   current, previous = current + previous, current
  end
 end
end

FibonacciNumbers.new(100).to_a # [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

include Enumerable

пример

class StepRange
 include Enumerable

 def initialize(first, last, step)
  @first, @last, @step = first, last, step
 end

 def each
  @first.step(@last, @step) { |n| yield n }
 end
end

StepRange.new(1, 10, 2).select { |n| n > 5 } # [7, 9]

Въпроси